HELLO, I’M SERHAT AND THIS IS MY FANCY TITLE.

Debian için openjdk kurulumu

Öncelikle kaynak listenize openjdk'yı ekleyin:

sudo echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
sudo echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list

Daha sonra GPG anahtarını makinanıza çekin ve oracle-java8'i kurun:

$ sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install oracle-java8-installer

Debian'da herşey yolundaysa java -version çıktısı şöyle birşey olacaktır:

java version "1.8.0_25"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_25-b17)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.25-b23, mixed mode)

Başarılar.